یه رفیق خوب همیشه هست!

Untitled-1

آخرین مقالات رفیق

شاگردی داشتم نوجوان ، برای اوج گرفتن به دنبال راهی می گشت؟ و ما رفیق را به او معرفی کردیم و چه زود با رفیق انس گرفت و به آرامش رسید ؟
با رفیق هیچ کس تنها نیست .او می پرسید و من جواب می دادم ؟ لیست سوالات و جوابهایش را در صفحات زیر دنبال کنید).